Hledat Přihlásit se Poptávka CZ / EN / AR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. PREAMBULE

 1. Společnost K-Drives a.s., IČO: 41031130, se sídlem Družstevní 20, 789 85 Mohelnice jakožto správce osobních údajů plně respektuje Vaše právo na soukromí. Společnost K-Drives a.s. Vás proto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) informuje o zpracování osobních údajů a právech s tím spojených.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti K-Drives a.s., IČO: 41031130, se sídlem Družstevní 20, 789 85 Mohelnice (dále jen „správce“), aby zpracovávala osobní údaje, konkrétně Vaši e-mailovou adresu.

 2. Vaši e-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení (tzv. newsletterů). Tento údaj bude správcem zpracován po dobu zasílání reklamních sdělení, ke kterému jste se přihlásili, nejdéle však po dobu 2 let.S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný a dobrovolný souhlas, který je dle článku 6 odst. 1 písm. a) právním základem pro zpracování. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv. Souhlas můžete odvolat například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce:

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný a dobrovolný souhlas, který je dle článku 6 odst. 1 písm. a) právním základem pro zpracování. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv. Souhlas můžete odvolat například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce:

  K-Drives a.s., Družstevní 1200/20, 789 85 Mohelnice

  IČO: 41031130

  E-mail: info@k-drives.cz

  Telefon: +420 583 453 043

 4. Odvolání souhlasu je rovněž možné provést některým z následujících způsobů:

  • přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení, ve kterém můžete zvolit, že si již reklamní sdělení nepřejete dále odebírat;

  • zasláním písemného zrušení souhlasu na výše uvedenou korespondenční adresu.

 5. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

 6. Společnost K-Drives a.s. může poskytnuté osobní údaje (v rozsahu uvedeném výše) poskytnout k případnému dalšímu zpracování osobních údajů dalším zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje pro správce a poskytují záruky vhodného a řádného zpracování osobních údajů a dále náležitou ochranu osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 7. Ke zpracování osobních údajů dochází prostředním výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce příslušná technická a organizační opatření, která jsou pravidelně prověřována a aktualizována.

3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

 1. Máte právo na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoliv, a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím v rozsahu dle článku 15 GDPR, zejména na informace o:

  • účelu zpracování;

  • kategorii dotčených osobních údajů;

  • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;

  • Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů;

  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás;

  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;

 2. Ohledně osobních údajů máte dále mimo jiné:

  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, pokud zpracováváme nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, popř. máte právo na doplnění neúplných osobních údajů;

  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) a správce Vaše osobní údaje vymaže, pokud k tomu bude dán některý z důvodů dle čl. 17 GDPR;

  • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR;

  • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR;

  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;

 3. V tomto případě, kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu, máte dále právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a tím zpracování ukončit.

 4. Při zjištění, že bylo porušeno zabezpečení osobních údajů, nebo při podezření, že bylo porušeno toto zabezpečení, správce posoudí, zda skutečně došlo k porušení zabezpečení, vyhodnotí závažnost a podle závažnosti (bez rizika, nízké riziko, vysoké riziko) o porušení informují Vás i dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 5. V případě, pokud byste chtěli uplatnit některá z práv výše uvedených nebo pokud zjistíte nebo se domníváte, že dochází k zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého práva a osobního života nebo v rozporu se zákonem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

 6. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 7. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech souvisejících se zpracováním těchto osobních údajů naleznete též na internetových stránkách www.elektromotory.cz v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti K-Drives a.s.